ประกาศโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

เรื่อง  ผลการสอบชิงทุนการศึกษาและผลการสอบคัดเลือกนักเรียน  ประเภทโควตาพิเศษ

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕

………………………………………………

ด้วยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม   ได้ดำเนินการสอบชิงทุนละสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตาพิเศษนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ในวันอาทิตย์ที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ที่ผ่านมาและคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจข้อทดสอบ  และประมวลผลการสอบ  มีผู้สอบชิงทุนการศึกษาได้และสอบคัดเลือกได้ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑.        ผลการสอบชิงทุนการศึกษาประเภทโควตาพิเศษนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ

จำนวน  ๔  ทุน

 

ที่

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

รับทุน

เด็กหญิงสโรชา

เรืองฤทธิ์

พัฒนวิทย์ศึกษา

ทุน  ๗,๐๐๐  บาท

เด็กหญิงวรัมพร

ยาสิงห์ทอง

พัฒนวิทย์ศึกษา

ทุน  ๕,๐๐๐  บาท

เด็กหญิงกัญญารัตน์

แก้วบุญเรือง

ลักษณ์พงศ์วิทยา

ทุน  ๓,๐๐๐  บาท

เด็กชายประเสริฐ

เชอกอ

บ้านห้วยส้ม

ทุน  ๓,๐๐๐  บาท

 

 

๒.      ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตาพิเศษนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ

ได้รับทุนเรียนดีทุนละ  ๒,๐๐๐  บาท  จำนวน  ๑๕  คน

 

ที่

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

เด็กหญิงสโรชา

เรืองฤทธิ์

พัฒนวิทย์ศึกษา

เด็กหญิงวรัมพร

ยาสิงห์ทอง

พัฒนวิทย์ศึกษา

เด็กหญิงกัญญารัตน์

แก้วบุญเรือง

ลักษณ์พงศ์วิทยา

เด็กชายประเสริฐ

เชอกอ

บ้านห้วยส้ม

เด็กหญิงกุลลภัสสร์

แปงปวน

เรยีนาเชลีวิทยาลัย

เด็กชายกมลภู

กาวีผาบ

สันป่าตองสุวรรณราษฎร์

เด็กหญิงสริตา

ชุมภูศรี

สันป่าตองสุวรรณราษฎร์

เด็กหญิงพิชญา

อัครภิรมย์

วัดวังขามป้อม

เด็กชายศิวกร

โอปัณณา

กรป.กลางอุปถัมภ์

๑๐

เด็กหญิงกษมา

ชัยชนะ

ณัทชวิทย์

๑๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา

ทนันชัยชมภู

พัฒนวิทย์ศึกษา

๑๒

เด็กชายณัฐดนัย

พรหมแก้ว

สันป่าตองสุวรรณราษฎร์

๑๓

เด็กชายภาณุพงษ์

เทพปณะ

กิ่วแลหลวง

๑๔

เด็กหญิงอุษณีย์

สินเงิน

วัดกู่คำ

๑๕

เด็กหญิงจิตตินันท์

ญาณะ

พัฒนวิทย์ศึกษา

 

๓. ประเภทโควตาพิเศษนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (เรียนร่วมห้อง  ม.๑๐๑)  จำนวน  ๕  คน

 

ที่

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

เด็กหญิงชลดา

วงค์ใจ

พัฒนวิทย์ศึกษา

เด็กหญิงพัทธ์ธีราพร

อิวาง

สันป่าตองสุวรรณราษฎร์

เด็กหญิงจิรัชญา

เชียงทอง

สันป่าตองสุวรรณราษฎร์

เด็กหญิงกฤตพร

ชนะแสน

พัฒนวิทย์ศึกษา

เด็กหญิงกุลสตรี

จอมแปง

สันป่าตองสุวรรณราษฎร์

 

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ประเภทโควตาพิเศษ  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ  ตามประกาศผลข้อ  ๑ – ๓  ให้ดำเนินการดังนี้

๑.       ให้มาทำการรายงานตัวและมอบตัววันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๔ เวลา  ๑๓.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  พร้อมรับเกียรติบัตร  และนำผู้ปกครองมาด้วยเพื่อมอบตัวเป็นนักเรียนและชำระเงินระดมทรัพยากรจำนวน  ๓,๐๐๐  บาท

๒.  หลักฐานการมอบตัว  นำเอกสารสำเนาทะเบียนที่มีชื่อบิดา  มารดา  และชื่อนักเรียนพร้อม

ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาให้เรียบร้อย

๑.       นักเรียนจะต้องมาทำการสอบเพื่อเข้าห้องเรียนพิเศษอีกครั้งหนึ่งโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ตามผลประกาศข้างต้น  หากท่านไม่มารายงานตัว   ทำการมอบตัวและสอบเข้าห้องเรียนพิเศษตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด  โรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในทุกกรณีที่โรงเรียนได้ประกาศผลไปแล้ว

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔

 

 

 

( นายปตินันท์  ไชยวรรณ์ )

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

Additional information